Zarządzanie talentami w organizacji

Zarządzanie talentami w organizacji

Pojęcie zarządzania talentami (talent management) pojawiło się w latach 90, w Stanach Zjednoczonych. Wówczas zaczęto pracowników traktować jako aktywa oraz kapitał intelektualny organizacji. Inwestycje w rozwój pracowników uznano za istotny czynnik, który pomaga w kreowaniu przewagi konkurencyjnej.

Czym jest talent?

Choć definicje talentu w kontekście zarządzania różnią się od siebie, to jednak w każdej z nich ważne jest, by nie utożsamiać talentu z umiejętnościami. Te ostatnie można przekazać innym za pomocą szkolenia lub innej formy nauki, a przekazanie talentu jest praktycznie niemożliwe.

Niektóre definicje opisują talent jako osobę o szczególnych uzdolnieniach. Na przykład w raporcie The Conference Board z 2006 roku znajdziemy taką definicję talentu:

„Talent to pracownik, który w sposób szczególny wpływa na wzrost wartości firmy i wyróżnia się wyższym, niż przeciętny pracownik w organizacji, potencjałem do dalszego rozwoju oraz sprawowania wyższych funkcji menedżerskich”.

W kontekście gospodarki opartej na wiedzy i traktowaniu ludzi jako inwestycji w rozwój firmy definicja ta jest słuszna. Ponieważ talenty są bardzo ważną częścią zasobów przedsiębiorstwa, konieczne jest opracowanie sposobu zarządzania nimi.

Jest też podejście mocno różne od tego. W badaniach, które przeprowadził na całym świecie Instytut Gallupa na całym świecie (2 mln osób przebadanych) udowodniono, że każdy z nas jest utalentowany, tylko każdy inaczej. W takim podejściu zarządzanie talentami dotyczy wszystkich pracowników, i polega na pomocy każdemu z nich w odkryciu swoich talentów. Można wówczas tak ukształtować rolę w firmie, by każdy pracownik mógł odpowiedzieć „TAK” na pytanie:
Czy każdego dnia w pracy robię to, co potrafię robić najlepiej? Wiele organizacji wdraża takie podejście, również przy naszej pomocy – przykładem może być projekt dla Mercedes-Benz. W tym artykule skoncentrujmy się na bardziej tradycyjnym podejściu do zarządzania talentami

Proces zarządzania talentami w firmie

Zarządzanie talentami to proces, który obejmuje kilka etapów. Pierwszym z nich jest przyciąganie talentów, a więc zbudowanie marki pracodawcy i zaoferowanie odpowiednich warunków do rozwoju kariery, a następnie skuteczna rekrutacja. Kolejnym etapem jest zatrzymywanie talentów w organizacji. Jest to kwestia równie ważna jak etap przyciągania. Nawet najlepiej przeprowadzona rekrutacja nie będzie skuteczna, jeśli pozyskany pracownik po kilku miesiącach oceni, że miejsce pracy nie odpowiada jego oczekiwaniom. Aby zatrzymać talenty w organizacji, należy zaoferować im dopasowany do potrzeb firmy system szkoleń, motywację, a także atmosferę rozwoju i współpracy.

Dlaczego firmy wdrażają proces zarządzania talentami?

Nikt nie ma wątpliwości, że w XXI wieku dominuje gospodarka oparta na wiedzy. To wiedza decyduje o konkurencyjności i innowacyjności. Wynikający z niej sukces firma zawdzięcza ludziom. Jeśli traktujemy pracowników jako jedną z największych, jeśli nie największą inwestycję firmy, to logicznym jest, że należy o nią dbać. W dobie silnej konkurencji to właśnie kapitał ludzki może być dla funkcjonowania firmy czynnikiem decydującym.

Na decyzję o wdrożeniu programu zarządzania talentami mają wpływ czynniki wewnątrzorganizacyjne oraz pozaorganizacyjne. Do pierwszych zaliczyć można chęć zwiększenia efektywności firmy, potrzebę budowania zaangażowania i lojalności u osób o dużym potencjale i szczególnych uzdolnieniach, a także zwiększenie szans na pozyskanie utalentowanych pracowników.

Jednak o wdrożeniu takiego programu decydują także realia zewnętrzne: mobilność pracowników, deficyt talentów, wzrost roli gospodarki opartej na wiedzy oraz zmiany demograficzne w wysoko rozwiniętych krajach Zachodu.

To, że specjaliści dostrzegają znaczącą rolę talentów w rozwoju i innowacyjności firm, jest zjawiskiem bardzo pozytywnym i dla pracowników i dla pracodawców. Wdrażanie programów zarządzania talentami, stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju dla osób uzdolnionych wpływa korzystnie na sytuację zawodową pracowników i na rozwój ich kariery, a jednocześnie pomaga firmie osiągać konkurencyjną przewagę.

Wydaje się, że kolejne lata przyniosą następne wyzwania związane z zarządzaniem talentami. Zmiany pokoleniowe na rynku pracy wymuszają także zmiany w sposobie zarządzania. Zapotrzebowanie na pracowników wyróżniających się szczególnymi zdolnościami, o wysokiej kreatywności i zaangażowaniu z całą pewnością będzie rosło.

Share Button